SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski II
Kod przedmiotu 09.0-WP-PSPP-JO2-A
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
 • mgr Beata Burchardt
 • mgr Marzena Lachowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym: wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych, wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+.

Zakres tematyczny

 

 1. Zaburzenia rozwojowe (ADHD, autyzm etc.).
 2. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży.
 3. Formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Życie społeczne, problemy społeczne w miejscu zamieszkania.
 5. Uzależnienia, przestępczość.

 

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca w grupach, burza mózgów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- kartkówki: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 65
Łącznie 105 105
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 

 • Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Intermediate, Oxford University Press, 2009
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper intermediate, Oxford University Press, 2009
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., English File 3rd edition intermediate plus, Oxford University Press, 2016
 • Matasek M., Powtórka przed egzaminem, Opracowania tematyczne, Handy Books Studio, 2014
 • Matejko I., John-Jankowska B., A Selection of Sociological Problems in English, Tychy 2006

 

Literatura uzupełniająca

 1. Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 2003.
 2. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press 1997.
 3. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)