SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 06.0-WE-EP-PZ
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki
  • dr inż. Iwona Grobelna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 160 10,67 160 10,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zawodowych praktyk studenckich jest konfrontacja teoretycznej wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych objętych planem studiów z rzeczywistymi wymogami stawianymi przez pracodawców oferujących stanowiska pracy związane z obszarem zastosowań Elektrotechniki.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

W ramach praktyki studenci praktycznie realizują zadania oraz projekty w firmach i przedsiębiorstwach, które oferują stanowiska pracy związane z obszarem zastosowań
Elektrotechniki.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne organizowane i zlecane do wykonania przez firmy zewnętrzne przyjmujące praktykantów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki jest przedstawienie przez niego prawidłowo wypełnionego i poświadczonego przez zakład pracy Dziennika Praktyk (stosowne dokumenty dostępne na stronie Wydziału,https://wiea.uz.zgora.pl/index.php/studenci/praktyki-zawodowe).  

W Dzienniku student zobowiązany jest zamieścić szczegółowe sprawozdanie z odbytej praktyki dokumentujące wszystkie ważniejsze czynności i wykonywane prace. Opiekun praktyki może zweryfikować sprawozdanie pod kątem zgodności wykonywanej pracy przez studenta z kierunkiem studiów.

Dziekan Wydziału może zaliczyć studentowi jako obowiązkową praktykę:  

  • wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w  tym  także za granicą,  jeżeli  jej charakter spełnia wymogi praktyki, w szczególności, jeżeli jest ona zgodna z kierunkiem studiów studenta,
  • wyjazd zagraniczny zorganizowany przez Wydział.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 80
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 80
Łącznie 160 160
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 3
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

Materiały informacyjne związane z organizacją praktyk zawodowych zamieszczone na stronie Wydziału, https://wiea.uz.zgora.pl/index.php/studenci/praktyki-zawodowe

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-04-2018 11:41)