SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka I
Kod przedmiotu 13.2-WE-EP-F1
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki, niezbędnymi do studiowania na kierunku elektrotechnika.

Wymagania wstępne

Bez wymagań

Zakres tematyczny

Język fizyki. Wielkości skalarne, wektorowe i ich miary. Prawa fizyki, a teorie fizyczne. Masa, pęd, siła. Zasady dynamiki Newtona. Ruch prostoliniowy i krzywoliniowy. Prędkość średnia i chwilowa. Punkt materialny a bryła sztywna. Zasada zachowania pędu. Tarcie. Ruch po okręgu, prędkość liniowa i kątowa, przyspieszenie dośrodkowe i siła dośrodkowa. Prędkość i przyspieszenie kątowe. Teoria pola, ruch w polu siły centralnej, zjawisko grawitacji i prawo powszechnego ciążenia. Energia mechaniczna, praca, moc. Zasada zachowania energii mechanicznej. Ruch drgający i harmoniczny, wielkości w nim występujące: wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość. Siła sprężystości. Energia w ruchu harmonicznym. Drgania tłumione i wymuszone, logarytmiczny dekrement tłumienia, zjawisko rezonansu. Drgania a fale. Przykłady ruchu drgającego i falowego. Rodzaje fal. Fale elektromagnetyczne, zjawisko polaryzacji, interferencji i dyfrakcji fal. Fale świetlne. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Podstawy optyki falowej i geometrycznej. Podstawy termodynamiki, zasady termodynamiki. Ciepło i temperatura. Ciało w równowadze termodynamicznej. Termometr i skale temperatur. Nieodwracalność zjawisk, entropia. Prawa gazów, gaz doskonały. Kinetyczna teoria gazów. Procesy termodynamiczne, cykl Carnota. Elementy hydromechaniki.

Metody kształcenia

Wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia rachunkowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych i złożenie w wyznaczonym terminie pracy kontrolnej.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z aktywności na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwium pisemnego.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 42
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 58
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

D. Halliday, R. Resnick, J. Walter, Postawy fizyki tom 1-4, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
C. Bobrowski, Fizyka-Krótki kurs, Wyd.NT, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

J. Orear, Fizyka, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2004.
J. Masalski, M. Masalska ; Fizyka dla inżynierów, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 11:53)