SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Graficzny zapis konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Graficzny zapis konstrukcji
Kod przedmiotu 06.0-WE-EP-GZK
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Rusiński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawami graficznego zapisu projektu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych
- ukształtowanie wśród studentów zrozumienia konieczności wykorzystywania pakietów komputerowego wspomagania projektowania CAD
- ukształtowania podstawowych umiejętności w zakresie wykorzystywania pakietów typu CAD przy tworzeniu projektów obwodów elektrycznych i elektronicznych

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy graficznego odwzorowania konstrukcji. Rzutowanie równoległe i prostokątne. Zasady rzutowania prostokątnego. Wyznaczanie rzutów zarysów przekrojów brył płaszczyznami. Przekroje proste i złożone. Uproszczenia rysunkowe. Podstawy wymiarowania elementów w rysunku technicznym. Zapis układu wymiarów.
Narzędzia numeryczne stosowne w rysunku technicznym. Systemy komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, podstawy zapisu konstrukcji w programach CAD wspomagających projektowanie obwodów elektrycznych i elektronicznych.
Konstrukcja układów elektronicznych. Rysunek techniczny układów elektronicznych, elementy i symbole, schematy ideowe. Edytor schematów i elementów elektronicznych. Opis właściwości elementów w specjalistycznym programie CAD. Tworzenie bibliotek symboli elementów elektronicznych. Generowanie listy połączeń. Sprawdzanie i korekcja połączeń. Podstawy projektowania obwodów drukowanych dla zadanej liczby warstw. Zakładanie bibliotek i definiowanie obudów elementów elektronicznych.
Instalacje elektryczne w konstrukcjach budowlanych. Rysunek techniczny instalacji elektrycznych w specjalizowanym oprogramowaniu CAD. Rzut konstrukcji budowlanej. Elementy i symbole w instalacjach elektrycznych. Schemat połączeń instalacji elektrycznych, alarmowych, RTV.
Rysunek techniczny elektrycznych układów sterowania i automatyki.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 35
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Michel K., Sapiński T.: Rysunek techniczny elektryczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987.
  2. Wawer M.: Grafika inżynierska: Podstawy komputerowego zapisu konstrukcji w systemie MegaCAD, SGGW, Warszawa, 2001.
  3. Mazur J.W., Kosiński K., Polakowski K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa, 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 11:53)