SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka II
Kod przedmiotu 13.2-WE-EP-F2
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki współczesnej, niezbędnymi do studiowania na kierunku elektrotechnika.

Wymagania wstępne

Fizyka I

Zakres tematyczny

Szczególna teoria względności, układy odniesienia, konsekwencje niezmienniczości prędkości światła, dylatacja czasu i skrócenie relatywistyczne. Masa spoczynkowa i relatywistyczna. Równoważność masy i energii.
Budowa i skład jądra atomowego różnych pierwiastków. Defekt masy, energia wiązania jądra atomowego. Energia jądrowa. Promieniotwórczość sztuczna i naturalna, rozpady promieniotwórcze i szeregi promieniotwórcze, izotopy, sztuczne pierwiastki, promieniowanie jonizujące.
Dualistyczny charakter materii i podstawy mechaniki kwantowej. Reguły kwantowania. Kwantowanie energii atomu. Poziomy energetyczne, stany wzbudzone, emisja i absorpcja promieniowania. Przejścia kwantowe, serie widmowe, energia wzbudzenia i jonizacji atomu. Fale de Broglie`a, zasada nieokreśloności Heisenberga. Struktura elektronowa atomów. Równanie Schrödingera, funkcja falowa, liczby kwantowe, zakaz Pauliego, reguła Hunda. Orbitale atomowe, hybrydyzacja orbitali. Efekt tunelowy, elementy nanotechnologii. Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), mikroskopia sił atomowych (AFM). Pasmowa teoria ciał stałych. Pasmo walencyjne, pasmo przewodnictwa, przerwa energetyczna, poziom Fermiego. Przewodnictwo elektronowe i przewodnictwo dziurowe.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny
ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia rachunkowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład ? Egzamin w formie pisemnej
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z aktywności na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwium pisemnego.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Postawy fizyki tom 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2. C. Bobrowski, Fizyka-Krótki kurs, Wyd.NT, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. J. Orear, Fizyka, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2004.
2. J. Masalski, M. Masalska ; Fizyka dla inżynierów, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 11:53)