SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy elektrotechniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-PE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
 • prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami elektrotechniki
 • zapoznanie studentów z podstawami opisu i analizy pola elektrostatycznego, pola przepływowego w przewodnikach oraz pola magnetycznego
 • opanowanie przez studentów metod analizy podstawowych konstrukcji dielektrycznych, rezystancyjnych i magnetycznych
 • opanowanie przez studentów podstawowych praw obwodów elektrycznych i umiejętności ich stosowania w prostych obwodach
 • zapoznanie studentów z podstawowymi prawami i pojęciami dotyczącymi obwodów elektrycznych
 • opanowanie przez studentów podstawowych metod analizy obwodów elektrycznych w stanie ustalonym

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna I i II, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Fizyka I

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia z zakresu elektrostatyki. Ładunek elektryczny, natężenie pola elektrycznego, potencjał elektryczny. Prawo Gaussa. Pole elektryczne radialne i jednorodne. Dipole elektryczne w polu elektrycznym. Dielektryk w polu elektrycznym. Polaryzacja dielektryka. Pojemność kondensatorów. Przewodnictwo metali. Uogólnione prawo Ohma i Joule?a. Prawo Ampera. Natężenie pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna. Strumień magnetyczny. Diamagnetyzm. Paramagnetyzm. Ferromagnetyzm. Równania Maxwella. Analogi elektro - magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna.
Elementy obwodu elektrycznego, rezystor, cewka, kondensator, źródła. Metody analizy obwodów. Zasada superpozycji. Zasada wzajemności. Prawa Kirchhoffa. Metoda dwójnika zastępczego. Metoda potencjałów węzłowych. Metoda prądów oczkowych. Przekształcenie gwiazda-trójkąt i trójkąt-gwiazda. Obwody RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Metoda symboliczna. Impedancja zespolona. Wykresy wektorowe. Moce czynna, bierna i pozorna.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja
ćwiczenia: konsultacje, ćwiczenia rachunkowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej lub ustnej.
Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów lub z kolokwium zaliczeniowego.
Składowe oceny końcowej:  wykład: 50% + ćwiczenia: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 65
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 85
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 3
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

 1. Michalski W.: Elektryczność i magnetyzm, t. I, II, Wrocław, 2003.
 2. Rawa H.: Podstawy elektromagnetyzmu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
 3. Cichowska Z., Pasko M.: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. Skrypt PŚ Gliwice 1994.
 4. Cichowska Z., Pasko M.: Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. I Działy podstawowe. Cz. II Prądy sinusoidalnie zmienne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
 5. Makal J. (red): Zadania z podstaw elektrotechniki. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
 6. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa 1976.

Literatura uzupełniająca

 1. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H.: Teoria obwodów elektrycznych, zadania. WNT Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-04-2018 19:21)