SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu 04.9-WE-EP-ZMiŚP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwinięcie przedsiębiorczości studenta dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach globalizacji.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Istota i cel działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie jako sztuka i praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Klasyfikacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w dobie globalizacji: wskaźniki wolności gospodarczej, PKB, PKB per capita. Pułapka średniego rozwoju, przedsiębiorczość, innowacyjność jako proces systemowy. Sukces w gospodarce opartej na wiedzy. 
Wykład monograficzny: Przykład innowacyjnej firmy od założenia do funkcjonowania na rynku globalnym.
Ustawa o działalności gospodarczej, Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny - przepisy regulujące podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce.
Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna - podstawy ekonomiczne i prawne, odpowiedzialność wspólników, księgowość, wymagania formalne (CEIDG, KRS, notariusz, ZUS, VAT, NIP, REGON, Bank, PIP, PIS).
Projekt założenia firmy: Biznes plan, uzasadniony wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i umowa spółki.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywny wynik dyskusji projektu biznes planu, formy prowadzenia działalności i umowy spółki.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 18 13
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 7 12
Łącznie 25 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Kodeks spółek handlowych.
3. Kodeks cywilny.

Literatura uzupełniająca

1. Bieżące uregulowania prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 11:53)