SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy elektroenergetyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy elektroenergetyki
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-PEE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawowymi problemami elektroenergetyki
- przygotowanie do permanentnego uczenia się i podnoszenia posiadanych kompetencji
- wyrobienie umiejętności kreatywnego myślenia

Wymagania wstępne

Fizyka, Podstawy elektrotechniki

Zakres tematyczny

Rola energii we współczesnej cywilizacji. Surowce energetyczne i nośniki energii.

Wytwarzanie energii elektrycznej – podstawy. Zasady działania i rodzaje elektrowni parowych konwencjonalnych i wodnych. Elektrownie jądrowe. Skojarzone oraz skojarzone-rozproszone wytwarzanie energii.

Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej.

Metody bilansowania systemu elektroenergetycznego. Wpływ generacji rozproszonej na pracę systemu elektroenergetycznego.

System elektroenergetyczny: scentralizowany i rozproszony.

Budowa i rodzaje sieci elektroenergetycznych: sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne. Sieci napowietrzne i kablowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja
Laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminu.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. W. Mielczarski, Rynki energii elektrycznej - wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, ARE i EP-C, Warszawa, 2000
2. Polskie Sieci Elektroenergetyczne: Regulamin rynku bilansującego, Warszawa, 2001

Literatura uzupełniająca

1. J. Arrillaga, N. Watson, Power System Harmonics, John Wiley & Sons, 2003
2. J. Machowski, et all, Power System Dynamics and Stability, John Wiley & Sons, 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 00:12)