SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria obwodów II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria obwodów II
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-TO2
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawami topologii obwodów elektrycznych i formułowania równań obwodu z wykorzystaniem macierzy strukturalnych - zapoznanie studentów z metodą klasyczną rozwiązywania równań różniczkowych do analizy stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych - zapoznanie studentów z metoda operatorową opisu sygnałów i obwodów elektrycznych - ukształtowanie umiejętności analizy stanów nieustalonych metodą klasyczna i operatorową

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki, Teoria obwodów I

Zakres tematyczny

Podstawy topologii obwodów elektrycznych. Struktura obwodu elektrycznego. Incydencje. Cykle i drzewa. Algorytmy cykli i drzew. Zbiór cykli obwodu - algorytmy kombinacyjne. Zbiór cykli niezależnych. Znakowanie cykli. Przekroje - węzły uogólnione. Algorytmy znajdowania przekrojów, zbiór przekrojów niezależnych. Znakowanie przekrojów. Przecięcia cykli niezależnych i formułowanie równań prądowych obwodu. Przecięcia przekrojów niezależnych i formułowanie równań napięciowych obwodu. Twierdzenie Tellegena i jego zastosowania.
Analiza stanów nieustalonych, metoda klasyczna. Stan ustalony i nieustalony obwody elektrycznego. Równania różniczkowe obwodów liniowych. Algorytm formułowania równań różniczkowych w postaci normalnej dla obwodu SLS. Rozwiązanie swobodne i wymuszone. Metoda zmiennych stanu. Wykładnicze funkcje macierzy. Rozkłady wartości własnych a problem stabilności. Analiza stanów nieustalonych, metoda operatorowa. Sygnały i obwody, a funkcje zmiennej zespolonej. Izomorfizmy wykładniczych funkcji przyczynowych i funkcji wymiernych zmiennej zespolonej. Związki z jednostronnym przekształceniem Laplace?a. Zastosowania do analizy stanów nieustalonych: metoda ciągłości komutacji i metoda zaburzeń

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe, konsultacie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z zaliczeń, w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, WNT, Warszawa, 1998
2. Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna, T I, Obwody liniowe i nieliniowe, PWN, Warszawa, 1983
3. Cichowska Z., Pasko M.: Zadania z elektrotechniki teoretycznej, Skrypt PŚ, Gliwice, 1994

Literatura uzupełniająca

1. Cichowska Z., Pasko M.: Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. I Działy podstawowe. Cz. II Prądy sinusoidalnie zmienne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1992.
2. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1976 3.
3. Papoulis A.: Obwody i układy, WKŁ, Warszawa, 1988

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 11:48)