SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski III/Język niemiecki III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski III/Język niemiecki III
Kod przedmiotu 09.0-WE-EP-JO3
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Józef Kozanowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego i zasad słowotwórstwa. Aktywna praca z bazą niezbędnego słownictwa typowego dla zagadnień inżynieryjnych, naukowych w kontekście kierunku studiów. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym, z naciskiem na rejestr formalny typowy dla języka technicznego (ESP) i akademickiego.

Wymagania wstępne

Język Angielski II - znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z elektrotechniką z takich dziedzin tematycznych jak:

           •  Fizyczne podstawy elektryczności i magnetyzmu

           •  Teoria obwodów

           •  Elektromechaniczne systemy napędowe    

           •  Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

           •  Specyfika pracy inżyniera w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

           •  Sieci energetyczne

           •  Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy

  • Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa pracy (ogólne i w branży elektrycznej)
  • Maszyny i urządzenia elektryczne

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda eklektyczna nauczania języka angielskiego (blended teaching/learning), praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych, nauka wsparta materiałami online. Aktywizacja logicznej analizy tekstu, umiejętności wyborów najważniejszych punktów, sporządzanie notatek (np. w formie mind-mapping), interpretacja grafów (m.in. flow chart). 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60%) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min) na temat związany z wybrana specjalizacją oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Eric H. Glendenning, J. McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 2007

Eric H. Glendenning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 2014

Literatura uzupełniająca

1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2009.

2. A.Clare, J.J. Wilson, SpeakOut Intermediate, Pearson Education Limited, 2011.

3. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing,2008.

4. Mark Foley, Diane Hall, MyGrammarLab Intermediate, Pearson Education Limited, 2012.

5. R. Murphy, English Grammar in Use - Fourth Edition, Cambridge University Press, 2012.

6. Philip A.Laplante, Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, Taylor&Francis Group, 2005.

7. Słownik elektryczny polsko-angielski, angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.

8. Słownik Informatyczny polsko-angielski, angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 22:05)