SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt grupowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt grupowy
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-PG
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w zespole oraz umiejętność realizacji w grupie wielowymiarowych zadań projektowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki z elementami automatyki i informatyki.

Zakres tematyczny

Wykazanie znajomości w zakresie opanowania literatury naukowej. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy. Realizacja złożonych zadań analityczno-projektowych pod kierunkiem opiekuna przedmiotu.

Metody kształcenia

Projekt: praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, budowa złożonych układów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

Literatura przedmiotu wynikająca z tematyki realizowanego projektu.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 11:53)