SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Maszyny i napęd elektryczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-MasziNapElektr
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i charakterystykami elektromechanicznymi podstawowych maszyn elektrycznych, 

ukształtowanie umiejętności w zakresie eksploatacji podstawowych maszyn elektrycznych.

Wymagania wstępne

Fizyka I i II, Podstawy elektrotechniki, Teoria obwodów I, Inżynieria materiałowa, Podstawy elektroniki, Podstawy energoelektroniki

Zakres tematyczny

Podstawowe prawa elektrodynamiki w teorii maszyn elektrycznych. Napięcie indukowane, warunki powstawania momentu elektromagnetycznego, moment elektromagnetyczny asynchroniczny, synchroniczny (wzbudzeniowy reluktancyjny) oraz moment elektromagnetyczny maszyny komutatorowej. Elementy konstrukcyjne maszyn elektrycznych. 

Transformatory. Transformator jednofazowy, transformator trójfazowy, sposoby łączenia uzwojeń, przekładnia zwojowa i napięciowa, grupy połączeń, praca równoległa transformatorów trójfazowych. Bilans mocy, sprawność. 

Maszyny indukcyjne (asynchroniczne). Model matematyczny trójfazowej maszyny indukcyjnej, stan ustalony pracy maszyny indukcyjnej, schemat zastępczy, stan jałowy i zwarcia, bilans mocy, prądy i moment elektromagnetyczny w stanie ustalonym, charakterystyka mechaniczna statyczna, równanie Klossa, stany nieustalone elektrodynamiczne i elektromagnetyczne maszyn indukcyjnych; przykładowe przebiegi czasowe prądów, prędkości i momentu elektromagnetycznego. Silniki indukcyjne dwufazowe. Bilans mocy, sprawność. 

Maszyny synchroniczne. Budowa, zasada działania trójfazowej maszyny synchronicznej, model matematyczny trójfazowej maszyny synchronicznej, synchronizacja, forsowanie wzbudzenia, zwarcie, rozruch silnika synchronicznego, stan ustalony pracy maszyny synchronicznej, schemat zastępczy, wykres wskazowy dla pracy prądnicowej i silnikowej; stan obciążenia, stan jałowy, zwarcia, praca samotna, praca na sieć sztywną. Silniki reluktancyjne. Silniki z magnesami trwałymi. Silniki przekształtnikowe. Bilans mocy, sprawność. 

Maszyny prądu stałego. Model matematyczny maszyny prądu stałego, silnik obcowzbudny, bocznikowy i szeregowy; rozruch, regulacja prędkości, hamowanie, silniki prądu stałego z wirnikami drukowanymi i bezszczotkowe. Bilans mocy, sprawność.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny

laboratorium: zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. 

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40%.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 65
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 60
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Latek W.: Maszyny elektryczne, WNT Warszawa, 1987. 
 2. Ronkowski M., Maszyny elektryczne wokół nas, WPG 2011, http://pbc.gda.pl/Content/16401/659-Ronkowski.pdf.
 3. Latek W.: Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, WNT Warszawa, 1987.  
 4. Paszek W.: Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Helion, Gliwice, 1998.  
 5. Jezierski E.: Transformatory, WNT Warszawa, 1975.  
 6. Plamitzer A. M. Maszyny elektryczne, WNT Warszawa 1986. 
 7. Boldea I., Nasar S.A, Electric Drives, CRC Press, 1999.  
 8. Grunwald Z.: Napęd elektryczny, WNT 1987.

Literatura uzupełniająca

 1. Bisztyga K.: Sterowanie i regulacja silników elektrycznych, WNT, Warszawa, 1989. 
 2. Łastowiecki J., Duszczyk K., Przybylski J., Ruda A., Sidorowicz J., Szulc Z. Laboratorium podstaw napędu elektrycznego w robotyce, WPW Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 00:13)