SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Urządzenia elektryczne i technika oświetleniowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Urządzenia elektryczne i technika oświetleniowa
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-UrządzElektriTechOś
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy w zakresie eksploatacji i poprawy efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych i źródeł światła. Ukształtowanie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń, rozmieszczenia i sterowania źródeł światła wg kryterium minimalizacji energochłonności. Uświadomienie roli nowoczesnych wysokoefektywnych rozwiązań technicznych w działaniach służących realizacji polityki energetycznej ukierunkowanej na gospodarkę niskoemisyjną.

Wymagania wstępne

Fizyka, Podstawy elektroenergetyki, Podstawy energoelektroniki

Zakres tematyczny

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych. Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych 

Elektryczne urządzenia grzejne: rezystancyjne, promiennikowe, elektrodowe, łukowe, indukcyjne, pojemnościowe, mikrofalowe.

Urządzenia wentylatorowe i sprężarkowe. Systemy chłodnicze, klimatyzacyjne i systemy sprężonego powietrza.

Urządzenia i systemy pompowe.

Zgrzewarki i urządzenia spawalnicze.

Urządzenia systemów elektrostatycznych i elektrochemicznych.

Elektryczne urządzenia transportu bliskiego.

Podstawowe pojęcia fotometrii i kolorymetrii.

Elektryczne źródła światła.

Kształtowanie przestrzennego rozsyłu światła. Oprawy oświetleniowe.

Oświetlanie wnętrz. Oświetlenie ogólne i miejsc pracy.

Oświetlenie zewnętrzne i drogowe. Iluminacja obiektów.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Elementy i układy automatyki oświetleniowej.

Laboratorium

Pomiary w zakresie oceny bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Badanie układu nagrzewania rezystancyjnego

Badanie układu nagrzewania indukcyjnego

Badanie układu sprężarkowego

Badanie układu pompowego

Badanie właściwości fotometrycznych i energetycznych źródeł światła.

Badanie współczynnika odbicia przegród.

Badanie wpływu kąta ochronnego oprawy na rozkład strumienia świetlnego.

Badanie wpływu współczynnika przenikania osłony na właściwości fotometryczne systemu oświetleniowego.

Badanie układów zapłonowych i układów regulacji natężenia oświetlenia.

Badanie właściwości regulacyjnych systemu automatyki oświetleniowej z magistralą DALI.

Komputerowe wspomaganie projektowania systemów oświetleniowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny (multimedialny), wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

W skład oceny końcowej wchodzą: ocena z kolokwium z wagą 100%.

Laboratorium

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych wystawianych za wykonane przez studentów sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa

Ocena końcowa przedmiotu jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich form przedmiotu z wagą: wykład 50%, laboratorium 50%.   

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 80
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

1.   Kochel M., Niestępski S.: Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe.

2.   Strzałka J., Strzałka J.: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, AGH, 2001.

3.   Teresiak Z.: Elektroenergetyka zakładów przemysłowych; Politechnika Wrocławska, 1981.

4.   Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. PWN, Warszawa, 2004

5.   P. Pracki, Projektowanie oświetlenia wnętrz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

6.   J. Bąk, Wydajne energetycznie oświetlenie wnętrz. Wybrane zagadnienia. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek Szkolenie i Wydawnictw

7.   J. Ratajczak, Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej       

8.   D. Czyżewski, S. Zalewski, Laboratorium fotometrii i kolorymetrii, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 00:16)