SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe projektowanie inżynierskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe projektowanie inżynierskie
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-KPI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Kaczmarek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z podstawami projektowania urządzeń elektronicznych za pomocą programów typu EDA
  • ukształtowanie umiejętności w zakresie edycji schematów ideowych oraz wykonywania komputerowych symulacji układów elektronicznych
  • zapoznanie studentów z podstawowymi technikami projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych systemów pomiarowych z zastosowaniem specjalizowanych graficznych środowisk programowych
  • ukształtowanie umiejętności w zakresie programowania w środowisku LabVIEW

Wymagania wstępne

Podstawy elektroniki i energoelektroniki, Języki programowania, Metrologia

Zakres tematyczny

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektronicznych. Charakterystyka programów typu EDA.

Metodyka projektowania urządzeń elektronicznych ? edycja schematów, koncepcja logicznej sieci połączeń, projektowanie obwodów drukowanych.

Badania symulacyjne właściwości funkcjonalnych układów elektronicznych ? analizy stałoprądowe, częstotliwościowe, czasowe.

Edycja obwodów drukowanych. Definiowanie kształtu i rozmiaru obwodu drukowanego. Techniki prowadzenia ścieżek połączeń oraz sposób doboru i rozmieszczania elementów na płytkach drukowanych. Dobór szerokości ścieżek. Czynniki określające minimalne odległości pomiędzy składnikami płytki drukowanej..

Przygotowanie do procesu produkcji oraz tworzenie dokumentacji technicznej projektowanych obwodów drukowanych.

Wprowadzenie do techniki wirtualnych przyrządów pomiarowych. Podstawowe definicje. Charakterystyka zintegrowanych graficznych środowisk programowych do projektowania oprogramowania systemów pomiarowych.

Projektowanie oprogramowania systemów pomiarowo-sterujących w środowisku LabVIEW. Koncepcja graficznego języka programowania G. Podstawy programowania w graficznym języku programowania G ? typy danych, struktury programowe, operacje na tablicach i łańcuchach znakowych, programowanie hierarchiczne, zmienne lokalne i globalne.

Metody obsługi graficznego interfejsu użytkownika z zastosowaniem zdarzeń (event-driven) i cyklicznego przeglądania stanu obiektów (polling).

Charakterystyka funkcji bibliotecznych przeznaczonych do analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Projekt: metoda projektu, dyskusje i prezentacje

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 35% + projekt: 35%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 65
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 60
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Rymarski Z.: Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000.
  2. Porębski J., Korohoda P.: SPICE program analizy nieliniowej układów elektronicznych, WNT, Warszawa 1992.
  3. Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki,  WKŁ, 2018.
  4. Tłaczała W.: Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa 2014.
  5. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 23:51)