SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie instalacji elektrycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie instalacji elektrycznych
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-PIE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Leżyński
  • dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Przekazanie wiedzy w zakresie projektowania i badania instalacji elektrycznych
  • Zapoznanie studentów z metodologią projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi programistycznych

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki, Teoria obwodów

Zakres tematyczny

Zasady BHP podczas pracy przy urządzeniach i instalacji elektrycznych

Rodzaje i topologie instalacji elektrycznych

Podstawowy osprzęt instalacyjny

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych

Zabezpieczenia instalacji elektrycznych

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Pomiary i lokalizacja uszkodzeń instalacjach elektrycznych

Regulacje prawne i normalizacyjne dotyczące instalacji elektrycznych

Świadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia wymagane przy projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji elektrycznych

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny (multimedialny), wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na postawie egzaminu końcowego.

Laboratorium

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych wystawianych za wykonane przez
studentów sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych oraz ocen z przygotowania do zajęć na podstawie bieżącej kontroli na zajęciach.

Ocena końcowa

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Uwaga:

Niezależnie od formy zajęć, ocena pozytywna może zostać wystawiona jedynie, gdy wszystkie oceny cząstkowe w każdej z form zajęć są pozytywne.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 35
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. J Markiewicz: Instalacje elektryczne, Warszawa, WNT 2000.
  2. H. Markiewicz: Podstawy projektowania instalacji elektrycznych. Biblioteka PCPM Nr 15/12/2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Michał Tokarz, Łukasz Lip, EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. KWALIFIKACJA E.24.2. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK WSiP 2015
  2. Edward Musiał, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK WSiP 2014

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 23:59)