SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interfejsy energoelektroniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interfejsy energoelektroniczne
Kod przedmiotu 06.0-WE-ELEKTP-InterfEnergoel
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Elektroenergetyka i Energoelektronika
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi układami i właściwościami przekształtników energoelektronicznych pracujących w charakterze interfejsów OZE. Ukształtowanie umiejętności doboru typu, topologii oraz parametrów interfejsów energoelektronicznych w rozproszonych elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych. Uświadomienie znaczenia sposobów i jakości przekształcania energii elektrycznej.

Wymagania wstępne

Podstawy elektroenergetyki, Podstawy energoelektroniki, Rozproszone źródła energii i transport elektryczny

Zakres tematyczny

Wykład

Wprowadzenie. Charakterystyka rozproszonych źródeł energii.

Charakterystyka rozproszonych elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych z OZE.

Sprzęganie źródeł energii elektrycznej OZE z systemem dystrybucyjnym. Układy współpracujące z siecią i układy autonomiczne.

Przekształtniki energoelektroniczne z algorytmami MPPT do sprzęgania OZE prądu stałego (systemy fotowoltaiczne (PV), ogniwa paliwowe (FC) oraz inne).

Przekształtniki energoelektroniczne z algorytmami MPPT do sprzęgania OZE prądu przemiennego (generatory wiatrowe (WG), generatory geotermalne (TG) oraz biogazowe).

Interfejsy energoelektroniczne ze sprzężeniem typu DC Bus.

Interfejsy energoelektroniczne ze sprzężeniem typu HFAC.

Przekształtniki sieciowe interfejsów energoelektronicznych OZE.

Interfejsy energoelektroniczne OZE z dwukierunkowym przepływem energii.

Podsumowanie i trendy rozwojowe interfejsów energoelektronicznych OZE.

Laboratorium

Badania właściwości funkcjonalnych i energetycznych regulatorów PWM do systemów PV.

Badania właściwości funkcjonalnych i energetycznych regulatorów MPPT do systemów PV.

Badania właściwości dwukierunkowego przekształtnika AC/DC.

Badanie właściwości interfejsu energoelektronicznego w układzie typu Grid Tied współpracującego z siecią elektroenergetyczną.

Badania właściwości interfejsu energoelektronicznego w układzie typu Off Grid do systemów autonomicznych.

Badanie właściwości interfejsu w układzie hybrydowym do systemów z zasobnikiem energii i systemem PV

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny (multimedialny), wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

W skład oceny końcowej wchodzą: ocena z kolokwiów z wagą 100%

Laboratorium

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych wystawianych za wykonane przez studentów sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa

Ocena końcowa przedmiotu jest wyznaczana, jako średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich form przedmiotu z wagą: wykład 60%, laboratorium 40%.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 55
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1.   Kramer W., Chakraborty S., Kroposki B., Thomas H.: Advanced power electronics interfaces for distributed energy systems. Part I, Systems and topologies. NREL National Renewable Energy Laboratory, NREL/TP-581-42672, 2003. Available electronically at http://www.osti.gov/bridge.

2.   Chakraborty S., Kroposki B., Kramer W.: Advanced power electronics interfaces for distributed energy systems. Part 2: Modeling, Development, and Experimental Evaluation of Advanced Control Functions for Single-Phase Utility-Connected Inverter. NREL/TP-550-44313, 2008. . Available electronically at http://www.osti.gov/bridge.

3.   Grażyna Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, Warszawa, 2011.

4.   Tunia H., Smirnow A., Nowak M., Barlik R.: Układy energoelektroniczne. WNT 1990.

5.   Piróg S.: Energoelektronika. AGH, Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydakt., Kraków 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. Kahl T. "Sieci elektroenergetyczne"; Warszawa WNT 1984.
  2. Mohan N.: Power Electronics: Converters, Applications, and Design. John Wiley & Sons, 1998.
  3. Holms D. G., Lipo T. A.: Pulse width modulation for power converters. Principle and practice. IEEE press. New York.
  4. Mikołajuk K.: Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych. Warszawa, PWN 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 22:15)