SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sensory i sterowniki PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sensory i sterowniki PLC
Kod przedmiotu 06.0-WE-ELEKTP-SiSPLC
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z zasadą działania, budową i zastosowaniami czujników pomiarowych wybranych wielkości nieelektrycznych
 • zapoznanie studentów z budową, zasadą działania właściwościami oraz zasadami programowania sterowników PLC.
 • zapoznanie studentów z zasadami projektowania struktury sprzętowej systemów pomiarowo – sterujących opartych na sterownikach PLC.

Wymagania wstępne

Podstawy elektroniki, Metrologia,  Podstawy programowania, Podstawy informatyki i techniki cyfrowej

Zakres tematyczny

Miejsce i rola sensorów we współczesnych układach i zautomatyzowanych systemach pomiarowych. Podstawowe parametry charakteryzujące właściwości metrologiczne sensorów.

Wprowadzenie do pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Klasyfikacja i podstawowe obszary zastosowań sensorów. Technologie czujników pomiarowych. Czujniki inteligentne.

Sensory do pomiarów temperatury, siły i masy oraz parametrów opisujących ruch.

Wybrane układy kondycjonowania do współpracy z czujnikami parametrycznymi i generacyjnymi.

Przemysłowe sterowniki maszyn i procesów technologicznych PLC, PAC i IPC. Budowa sterowników PLC, PAC i IPC. Układy wejść i wyjść sterowników PLC.  przeznaczone do współpracy z sensorami. Języki programowania sterowników PLC i PAC. Sterowniki PLC LOGO! firmy Siemens. Sterowniki PLC i PAC firmy B&R.  Współpraca sterowników PLC i PAC z systemami wizualizacji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Projekt: metoda projektu, dyskusje i prezentacje

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny  z egzaminu.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 65
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 60
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Zakrzewski J., Kampik M.: Sensory i przetworniki pomiarowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 2. Piotrowski J (red.) Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego. WNT, Warszawa 2009.
 3. Miłek M. Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Nawrocki W: Sensory i systemy pomiarowe. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 5. Kwaśniewski J. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo BTC, 2014.
 6. Sałat R., Korpysz K., Obstawski P.:Wstęp do programowania sterowników PLC. WKŁ, Warszawa 2014.
 7. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programowalne sterowniki automatyki PAC. Nakom, Poznań, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007.
 2. Broler-Plater B.: Układy wykorzystujące sterowniki PLC Projektowanie algorytmów sterowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 22:19)