SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Regional and Local Economy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Regional and Local Economy
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-RLE- 18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Maciej Dzikuć
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim is to provide knowledge about the problems of regional and local economy that affect the economic condition of the entire country. The goal is also to develop practical skills in the preparation for the use of knowledge in their work.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

As part of its classes: economic processes and accompanying phenomena in the local economy and at the regional level. Significantly, sustainable development. Understanding the changing environment. The rules for granting subsidies for investments under EU projects. Problems related to rural development and other issues related to regional and local economy. Analysis of selected problems of regional and local economy on an example of the selected country.

Metody kształcenia

Work from the source document, group work, problem-classical method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.     Tohru N.: Sustainable Growth and Development in a Regional Economy, Springer, Hamburg, 2015.

2.     Shuman M.: The Local Economy Solution, Chelsea Green Publishing, Hartland 2015.

Literatura uzupełniająca

1.     Susumu E.: Globalism and Regional Economy, Routledge, New York, 2013.

2.     Jonathan J.: Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Taylor & Francis Ltd, New York, 2006.

Uwagi

Lecturer: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:33)