SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSND-PSW-Ć-S14_genP6WCM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przegląd problemów wychowawczo-klinicznych oraz czynników ryzyka w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży w odniesieniu do warunków ich życia.

Wymagania wstępne

materiał z zakresu podstaw psychologii i psychologii rozwoju człowieka

Zakres tematyczny

1. Wspieranie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce.

2. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

3. Dzieci z ADHD - praca na lekcji i w domu.

4. Dzieci autystyczne - specyfika funkcjonowania, pomoc.

5. Nauczanie języków obcych w przedszkolu.

6. Problemy uczniów bardzo zdolnych.

7. Urazy emocjonalne u dzieci i ich długotrwałe konsekwencje.

8. Przemoc wobec dzieci i jej skutki.

9. Problemy młodzieży szkolnej. Zaburzenia odżywiania wśród młodzieży.

10. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

Metody kształcenia

prezentacja, dyskusja, analiza przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składa się ocena z referatu (70%) i ocena aktywności na zajęciach (30%).

Ocena z ćwiczeń jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

Meyers R., Psychopatologia, Gdańsk 2001.

Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.

Pfiffner L. , Wszystko o ADHD. Poznań 2004.

James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 28-04-2018 18:33)