SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TPT-Ć-14_gen7XRAC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o teorii i praktyce oraz kształtowanie umiejętności z zakresu tłumaczeń audiowizualnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o teorii i praktyce przekładu.

Zakres tematyczny

Specyfika przekładu audiowizualnego. Metody tłumaczenia audiowizualnego. Zabiegi synchronizacyjne. Redundancja. Problematyka transferu językowego i kulturowego. 

Metody kształcenia

Praca z materiałem odsłuchowym i wizualnym. Ćwiczenia produkcyjne. Praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie testu, przygotowanie propozycji tłumaczenia fragmentu materiału audiowizualnego.

Literatura podstawowa

1.    Chaume F., Audiovisual translation: Dubbing, St. Jerome Publishing, Manchester (UK), Kinderhook (USA), 2012.
2.    Diaz-Cintas J., Remael A., Audiovisual translation: Subtitling, St. Jerome Publishing, Manchester (UK), Kinderhook (USA), 2007.
3.    Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 22:51)