SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer Support of Teaching - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer Support of Teaching
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-52_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting to know the computer support of the teaching-learning process.

Wymagania wstępne

Knowledge of the following subjects: pedagogics, general didactics, didactics of technology, IT, vocational subjects, computer techniques, information and communication technology.

Zakres tematyczny

teaching technology and IT: multimedia encyclopedia, video cassettes, didactic packages, Internet
programmes, multimedia books, sets to multimedia support of experiments, multimedia software,
computer software. Types and quantities of multimedia teaching resources recommended by the Ministry
of Education.
Using computer hardware and software for creating didactic multimedia presentations. Multimedia
presentation materials – basic features of presentations, recommendations concerning fonts, a text,
colour and sound, animation and video; tips connected with showing the presentation.
Using hypertext techniques in didactics. Internet navigation; proper searching for selecting text, digital,
graphic and multimedia data; forms of presenting data; gathering and archiving text, digital, graphic and
multimedia data with the use of Internet techniques; doing presentations and web pages, shaping the
right choice of parameters.
Modern tools of information technology which are to rise attractiveness and efficiency of teaching and
learning: interactive board, cyber desk, e-learning etc.
Interactive sources of information and their use at school. The media library – centre of information and
didactics, place for work of a pupil/student and a teacher. Information workshop versus media education
(assumptions of a programme educational path; media education: educational aims, school tasks,
content, achievements).
Topics for working out by students themselves:
Didactic use of multimedia operating systems – Windows XP/Vista
Data compression in the modern realization of the didactic and upbringing process. Internet
communication as a tool supporting the exchange of information between a teacher/tutor – a
pupil/student – a parent.
Chosen teaching technology tools – their role and tasks in teaching and learning. A digital camera,
camcorder, scanner, multimedia projector, computer (computer software, Internet), satellite TV.
New trends in the relation “user-computer”. Ergonomics of using a computer, user’s interface, supporting
its use by the disabled users (equipment and software solutions).

Metody kształcenia

Problem lecture, discussion, practical exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory: getting positive grades of an oral or written quiz concerning the above mentioned topics or
issues worked out in writing on a given topic and their presentation with the use of multimedia teaching
materials and modern information and communication technology.

Literatura podstawowa

 1. Baron-Polańczyk E. (ed.), ICT in educational design: processes, materials, resources, Vol. 1-12, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012/2013/2014/2015/2016.
 2. Baron-Polańczyk E. (red.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2009.
 3. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji technicznoinformatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2007.
 4. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2006.
 5. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały prezentacyjne w dydaktyce techniki i informatyki [w:] M. Frejman (red.), Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji technicznoinformatycznej, Wydaw. UZ, Zielona Góra 2007.
 6. Baron-Polańczyk E., Multimedialne produkty edukacyjne do techniki i informatyki w ofercie polskich producentów i dystrybutorów branży IT [w:] B. Pietrulewicz (red.), Możliwości doskonalenia procesu kształcenia – wybrane zagadnienia, Wydaw. UZ, Zielona Góra 2005.
 7. Baron-Polańczyk E., Praca nauczyciela wspomagana technologiami internetowymi [w:] Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji. Komputer i multimedia w pracy nauczyciela, Oficyna Wydaw. CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2006, nr 3.
 8. Bednarek J., Multimedia w kształceniu. PWN, Warszawa 2006.
 9. Fedak J., Fotografia cyfrowa od A do Z. Encyk lopedia. MUZA SA, Warszawa 2006.
 10. Foley J.D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 2001.
 11. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (red.), Edukacja medialna, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 12. Gajda J., Media w edukacji, Wydaw. „Impuls”, Kraków 2002.
 13. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydaw. PWN, Warszawa 2004.
 14. Jagodzińska M., Obraz w procesach poznawania rzeczywistości, Wydaw. WSiP, Warszawa 1991.
 15. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 16. Kołodziej P., Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik. Helion, Gliwice 2007.
 17. Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Helion, Gliwice 2007.
 18. Siemieniecki B. (red.), Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 2. Bednarek J., Media w nauczaniu, Szkoła, Dydaktyka, Zadania, Wydaw. MICOM, Warszawa 2002.
 3. Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, UAM, Poznań 1995.
 4. Edukacja czytelnicza i medialna, http://www.men.waw.pl.
 5. Goban-Klas T., Komputer narzędziem humanisty, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.
 6. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Wydaw. GRAF PUNKT, Warszawa 2000.
 7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydaw. „Żak”, Warszawa 1998.
 8. Pochanke H. (red.), Dydaktyka techniki, Wydaw. PWN, Warszawa 1985.
 9. Rosch W., Multimedia od A do Z. Komputerowy przewodnik po mutimediach, Intersoftland, Warszawa 1997.
 10. Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Wydaw. eMPi2, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 16:23)