SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-PRS-S-S14_gen4B15N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze.
 • Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem naukowym.

 

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca opanowanie materiału oraz napisanie kontrolnej pracy seminaryjnej.

Zakres tematyczny

 • Sformułowanie tematu pracy.
 • Eksploracja pola badań.
 • Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 • Stawianie hipotez.
 • Struktura pracy.
 • Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.
 • Określenie metod badawczych.
 • Gromadzenie i opracowanie materiału.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena końcowej pisemnej pracy seminaryjnej.

Literatura podstawowa

Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

 

 

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem proseminarium

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)