SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane aspekty przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRSP-WAP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu przekładoznawstwa i koncepcjami badań translatorycznych. Kształcenie podstawowych kompetencji tłumaczenia tekstów pisanych i ustnych. Przedstawienie najważniejszych problemów tłumaczeniowych. Wdrożenie do warsztatu tłumacza.

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca opanowanie podstawowych umiejętności samodzielnego przekładu tekstów oraz wypracowanie podstaw warsztatu tłumacza.

Zakres tematyczny

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami  teorii przekładu i wskazanie możliwości wykorzystania wypracowanych przez teoretyków przekładu zasad w praktyce translatorskiej. Przekładoznawstwo wśród innych nauk i jego interdyscyplinarny charakter. Główne zagadnienia lingwistycznej teorii przekładu. Ekwiwalencja na płaszczyźnie semantycznej, pragmatycznej, stylistycznej, leksykalnej. Zwodnicze ekwiwalenty. Przypadki nieprzetłumaczalności w translacji rosyjsko-polskiej i polsko-rosyjskiej. Przekład jednostek leksykalnych. Przekład zwrotów frazeologicznych. Stylistyczne zagadnienia przekładu. Rodzaje tłumaczeń. Typy tekstów. Proces przekładu. Kryteria dobrego przekładu. Predyspozycje tłumacza pisemnego i ustnego. Odpowiedzialność tłumacza za tekst przekładu. Warsztat pracy tłumacza. Tłumaczenie pisemne i ustne różnych typów tekstów.

Metody kształcenia

Metody podające (wykład informacyjny, odczyt, objaśnienie, wyjaśnienia), metody problemowe (wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna), metody aktywizujące (praktyczne ćwiczenia przedmiotowe, tłumaczenie, praca zespołowa, praca indywidualna – porównanie wyników tłumaczenia), burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, systematyczna praca i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kontroli bieżącej oraz kolokwium pisemnego.

Literatura podstawowa

 1. Я.И. Рецкер, Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.
 2. А.В. Федоров, Основы общей теории перевода, Москва 1968.
 3. Z.Grosbart, Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków blisko pokrewnych, Łódź 1984.
 4. B. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 5. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąbska-Prokop, Częstochowa 2000.
 6. T. Mincewicz, Zarys teorii przekładu, Warszawa 1971. 

Literatura uzupełniająca

 1. В.С. Виноградов, Лексические вопросы перевода художественной прозы, Москва 1978.
 2. В.Н. Комиссаров, Слово о переводе, Москва 1973
 3. H. Lebiedziński, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981.    
 4. R. Lewicki, Obcość w przekładzie, Lublin 2004.
 5. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)