SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów wspomagania decyzji i metod stosowanych w analizie decyzji, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej oraz opanowanie przez studenta wybranych narzędzi i technik stosowanych w procesie podejmowania decyzji.

Wymagania wstępne

Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Podstawy informatyki

Zakres tematyczny

Wykład

Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji. Pewność, ryzyko, niepewność. Modelowanie matematyczne i decyzje, modele badań operacyjnych i ekonometryczne, statystycznej teorii decyzji, monokryterialnej analizy decyzji, drzewa decyzyjne. Teoria niezawodności i użyteczności a podejmowanie decyzji. Decyzje w warunkach niedokładności. Teoria gier a decyzje, gry dwuosobowe o sumie zero i niezerowej; znaczenie informacji, gry kooperacyjne; negocjacje; podział wypłaty w koalicji; równowaga, strategie optymalne. Przykłady zastosowań w praktyce gospodarczej. Systemy Wspomagania Decyzji a Systemy Informacyjne Zarządzania, Zasady tworzenia i wykorzystania systemów.

Projekt

Opracowanie projektu z zakresu problematyki inżynierii produkcji, uwzględniającego podstawy teoretyczne oraz zasady pracy w programie, dotyczącego:

 • Wyboru elementów do próby
 • Prognozowania i regresji liniowej
 • Alokacji środków i równoważenia linii produkcyjnych
 • Szeregowania prac
 • Programowania liniowego, całkowitoliczbowego i zero-jedynkowego
 • Programowania dynamicznego
 • Programowania celowego
 • Zarządzania zapasami
 • PERT-CPM
 • Modelowania sieciowego
 • Systemów kolejkowych
 • Symulacji systemów kolejkowych
 • Gospodarki materiałowej
 • Kart kontrolnych jakości

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury oraz dostępnych systemów DSS.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. J.Czermiński, Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2002, Toruń
 2. E.Radosiński, Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, 2001, Warszawa
 3. S. Heilpern, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wyd. AE Wrocław 2000.
 4. Pomoce elektroniczne programów.

Literatura uzupełniająca

 1. Bernard Roy, Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Warszawa, WNT, 1990
 2. T. Szapiro, Decyzje menedżerskie z Excelem, Warszawa, PWE, 2000
 3. J. Kałuski, Teoria gier, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 06-05-2018 22:54)