SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

CAD/CAM - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu CAD/CAM
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-11
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • doc. dr inż. Julian Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw stosowania systemów CAD/CAM w inżynierii produkcji.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technologie informacyjne, procesy i techniki produkcyjne

Zakres tematyczny

Wykład:

Podstawowe pojęcia związane z CAD/CAM. Rola systemów CAD/CAM w inżynierii produkcji. Tradycyjny i zintegrowany cykl przygotowania produkcji. Nowoczesne technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Komputerowa integracja wytwarzania - CIM. Nowoczesne techniki w wytwarzaniu: RE, RP, RT. Podstawy projektowania procesów technologicznych w systemach CAM. Projektowanie procesów na obrabiarki sterowane numerycznie.

Ćwiczenia:

Opracowanie procesu technologicznego dla wskazanego wyrobu, dobór parametrów, wykonanie dokumentacji.

Projekt:

Projektowanie procesu technologicznego wałka w systemie CAM. Projektowanie procesu technologicznego części typu korpus w systemach CAM. Analiza porównawcza procesu wykonanego w ramach ćwiczeń i w systemie CAM. Prezentacja przygotowanych projektów procesów technologicznych.

Metody kształcenia

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi

Ćwiczenia w układzie klasycznym i wspomagane wybranymi systemami CAM

Projekt: projekt procesu technologicznego (laboratorium CAM)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium zaliczeniowe na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującą weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena na podstawie weryfikacji znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i jego obrony, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz składowej za obronę.

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia ważona: wykład 0,3 + ćwiczenia 0,3 + projekt 0,4.

Literatura podstawowa

  1. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. red. R. Knosala 2017

  2. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

  3. Gawlik J. J. Plichta, A. Świć. Procesy produkcyjne, PWE 2013.

  4. Feld M. Projektowanie procesów technologicznych WNT 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Erbel i inni Encyklopedia technik wytwarzania cz. I i II. WNT 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 14:30)