SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Profesjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Profesjologia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-24.2
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi warunkami rozwoju zawodowego oraz możliwościami kształtowania procesu rozwoju zawodowego własnego i innych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Profesjologia jako nauka o rozwoju zawodowym człowieka – ogólne i szczegółowe teorie rozwoju zawodowego. Charakterystyczne cechy profesjologii – współpraca z innymi naukami. Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania rozwoju zawodowego. Proces rozwoju zawodowego. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju zawodowego człowieka. Możliwości rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. Wyniki rozwoju zawodowego i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa. Proces wspomagania rozwoju zawodowego człowieka. Analiza rynku edukacyjno-zawodowego. Możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w wybranych grupach zawodowych.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, pokaz, demonstracja

Ćwiczenia: ćwiczenia,  metoda projektu, dyskusja problemowa.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium (min 51% na pozytywne zaliczenie).

Ćwiczenia: na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.     Baron-Polańczyk E., Klementowska A., Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, tom 1-5, Zielona Góra 2014- 2018.

2.     Czarnecki K.M., Profesjologia - nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2010.

3.    Czarnecki K.M., Profesjologia - nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2016.

4.     Czarnecki K., Karaś S., Profesjologia w zarysie, Radom 1996.

5.     Klementowska A., Pietrulewicz B. (red.), Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego, Zielona Góra 2017.

6.     Korcz I., Pietrulewicz B., Kariera zawodowa, Zielona Góra 2003.

7.     Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003.

8.     Pietrulewicz B., Baron-Polańczyk E., Klementowska A. (red.), Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian, Zielona Góra 2013.

9.     Plewka Cz., Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym, Koszalin 2016.

10.     Problemy Profesjologii – półrocznik.

Literatura uzupełniająca

1.     Czarnecki K., Pietrulewicz B., Kowolik P.(red.), Nowy leksykon profesjologiczny, Sosnowiec 2017.

2.     Edukacja Dorosłych – półrocznik.

3.     Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.

4.     Turner J. S., Helms D. E., Rozwój do starości, Warszawa 1992.

5.     Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 14:27)