SylabUZ

Kadry i płace w prawie i praktyce
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 5 Tak Nie
Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa Wykład (-/12), Ćwiczenia (-/16) 7 Tak Nie
Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Wykład (-/4), Ćwiczenia (-/12) 5 Nie Nie
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy Wykład (-/4), Ćwiczenia (-/6) 4 Nie Nie
Pozaumowne i pozapracownicze stosunki pracy Wykład (-/12) 4 Nie Nie
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza Wykład (-/8), Ćwiczenia (-/4) 4 Nie Nie
Prawo pracy w UE oraz koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE Wykład (-/4) 3 Nie Nie
Regulaminy w prawie pracy i dokumentacja pracownicza Wykład (-/4), Ćwiczenia (-/8) 4 Nie Nie
Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/14) 7 Tak Nie
Wprowadzenie do zagadnień prawa pracy Wykład (-/2) 1 Nie Nie
Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 7 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/6) 3 Nie Nie
Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem Wykład (-/4), Ćwiczenia (-/12) 6 Nie Nie