SylabUZ

Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Pedagogika zdrowia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Moduł podstawowy
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Emisja głosu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Historia wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedeutologia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Tak Nie
Podstawy edukacji elementarnej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia rozwoju człowieka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z pediatrii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Diagnoza psychopedagogiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Dydaktyka specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Logopedia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Oligofrenopedagogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika integracyjna i włączająca Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Pedagogika lecznicza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika resocjalizacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Spektrum zaburzeń autystycznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Moduł podstawowy
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna i psychopatologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Komunikacja alternatywna i wspomagająca Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy arteterapii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Surdopedagogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Tyflopedagogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Moduł specjalnościowy
Medyczna diagnoza wczesnego rozwoju Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Neurologia i psychiatria dziecięca Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Moduł podstawowy
Język angielski II Ćwiczenia (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (60/36) 4 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z geriatrii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 1
Bliss Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Terapia dźwiękowa Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 3
Metoda Knillów Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Metoda Ruchu Rozwijającego Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Moduł specjalnościowy
Metodyka pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością słuchu Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i rewalidacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Moduł podstawowy
Język angielski III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 4
Psychologiczne aspekty przemocy wobec niepełnosprawnego dziecka Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Psychologiczne problemy okresu dorastania Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 2
Integracja sensoryczna Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Metoda Dobrego Startu Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Moduł swobodnego wyboru

Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Moduł praktyka
Praktyka pedagogiczna I - Opiekuńczo-wychowawcza Praktyka (30/30) 1 Nie Nie
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 5
Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - wsparcie psychologiczne Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł dyplomowy
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/27) 2 Nie Nie
Moduł specjalnościowy
Metodyka terapii pedagogicznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Konwersatorium (60/60) 4 Nie Nie
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalnościowy: Fakultet
Język migowy I Konwersatorium (30/18) 4 Nie Tak
System Braillle'a I Konwersatorium (30/18) 4 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 13
Profilaktyka społeczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Technologie w edukacji specjalnej Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 7
Choreoterapia Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Techniki plastyczne Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 12
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wykład (15/9) 2 Tak Tak
Prawne aspekty edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wykład (15/9) 2 Tak Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 6
Biblioterapia Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Muzykoterapia Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Moduł praktyka
Praktyka pedagogiczna II - Rewalidacja i integracja Praktyka (130/130) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł dyplomowy
Seminarium dyplomowe II Seminarium (45/27), Egzamin (0/0) 4 Tak Nie
Moduł specjalnościowy
Konstruowanie IPET Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 11
Praca z dzieckiem agresywnym Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Socjoterapia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Fakultet
Język migowy II Konwersatorium (45/27) 4 Nie Tak
System Braillle'a II Konwersatorium (45/27) 4 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 10
Pedagogika dziecka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Pedagogika zabawy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 9
Drama Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Metoda żywiołów Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Moduł praktyka
Praktyka pedagogiczna III - Terapia pedagogiczna Praktyka (70/70) 3 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna IV - Wczesne wspomaganie rozwoju Praktyka (70/70) 3 Nie Nie
Moduł specjalnościowy: Przedmiot do wyboru 8
Metoda ośrodków pracy Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Uczenie się we współpracy Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak