SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Laboratorium specjalistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Laboratorium specjalistyczne
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-LS-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykonanie  niezbędnych badań, pomiarów i obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty kierunkowe.

Zakres tematyczny

Planowanie i prowadzenie badań naukowych;

Opracowanie i interpretacja wyników badań;

Przygotowanie danych projektowych. Opracowanie projektu.

Metody kształcenia

Metody poszukujące: sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji;

Metody ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku;

Metody dyskusji – seminaryjna, referatu;

Metoda eksponujące: prezentacja multimedialna wyników pracy przez studentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja osiągniętych wyników badań i obliczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 100 100
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 22-09-2018 10:53)