SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka projektowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka projektowa
Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-PrakProj06p-Pra-S13_pNadGen7P14Z
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Architektura
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

1. Celem praktyki zawodowej budowlanej i projektowej w zakresie wiedzy jest zapoznanie studenta z realiami pracy przedsiębiorstwa (firmy) zajmującego się prowadzeniem inwestycji budowlanych i projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym.

2. Celem praktyki zawodowej budowlanej i projektowej w zakresie umiejętności jest nauczenie studenta procedur opracowywania i przygotowywania projektów architektonicznych i urbanistycznych w warunkach biurowych oraz posługiwania się dokumentacją projektową w trakcie uczestniczenia w procesie budowlanym.

3. Celem praktyki zawodowej budowlanej i projektowej w zakresie kompetencji personalnych i społecznych jest przygotowanie studenta do pracy w zespole zajmującym się pracą projektową w biurze i realizacyjną na placu budowy.

Wymagania wstępne

Formalne:

Zawodową praktykę projektową student powinien odbyć w semestrze szóstym po zaliczeniu semestru piątego.

Nieformalne:

Brak.

Zakres tematyczny

Program praktyki:

Zakres tematyczny zawodowej praktyki projektowej powinien być zgodny z zatwierdzonym programem praktyk zawodowych na kierunku.

Metody kształcenia

Metody: Sposób realizacji zawodowej praktyki projektowej w jednostkach gospodarczych jest dostosowany do zakresu tematycznego praktyki i do ustalonych warunków jej odbywania.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zalicza zawodową praktykę projektową zgodnie z zatwierdzonym programem praktyk zawodowych na kierunku. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 0 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 -
Łącznie 90 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

Dobór literatury zgodny z przebiegiem praktyk w jednostkach gospodarczych.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 22:01)