SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Botanika ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Botanika ogólna
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BtOg-L-S14_pNadGenZSLYC
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krystyna Walińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć z botaniki ogólnej jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej, w wyniku czego student powinien opisać budowę komórkową organizmów tkankową organizmów roślinnych, objaśnić proces wzrostu, rozwoju i różnicowania się roślin naczyniowych, scharakteryzować budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin, rozpoznać i scharakteryzować ekologiczne  formy roślin naczyniowych.

W ramach zajęć laboratoryjnych student powinien poznać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium biologicznym, opanować techniki mikroskopowania, oraz samodzielnego wykonywania preparatów mikroskopowych. Student powinien nauczyć się analizować preparaty gotowe i sporządzone samodzielnie i wykonywać poprawnie rysunki spod mikroskopu.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii, w tym cytologii, histologii oraz podstaw systematyki roślin na poziomie szkoły średniej.

 

Zakres tematyczny

Wykład

Przedmiot i zakres botaniki. Historia botaniki. Metody badawcze stosowane w botanice.

Skład chemiczny komórki roślinnej. Budowa komórki roślinnej. Symplast i apoplast. Ewolucja budowy ciała: formy jednokomórkowe, wielokomórkowe plechowce, rośliny telomowe.

Klasyfikacja i budowa tkanek roślinnych. Funkcjonalne układy tkankowe. Teoria stelarna.

Wzrost, rozwój i różnicowanie się roślin naczyniowych.

Organy wegetatywne roślin. Budowa pierwotna i wtórna korzenia i pędu. Morfologia, anatomia

i modyfikacje korzenia i pędu.

Formy ekologiczne roślin naczyniowych.

Rozmnażanie płciowe i pojęcie przemiany pokoleń. Budowa organów generatywnych i przemiana pokoleń u roślin. Budowa kwiatu roślin okrytonasiennych. Typy kwiatostanów. Rodzaje nasion i owoców.

Zajęcia laboratoryjne

Budowa mikroskopu optycznego.  Podstawy mikroskopowania.

Komórka roślinna. Podstawy cytologii.

Budowa chemiczna organizmów żywych.

Cykl życiowy komórki. Podziały komórkowe. Tkanki merystematyczne i stałe roślin.

Budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia, łodygi i liścia.

Budowa kwiatu i rodzaje kwiatostanów.

Budowa i rodzaje nasion i owoców.

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej),

- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopów i binokularów, zestawów preparatów i zgromadzonego materiału biologicznego).

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera 70 zamkniętych pytań. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 42 pkt (60%) na 70 pkt. możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (zamknięte i otwarte) – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, samodzielnie wykonany zielnik dendrologiczny, dziennik laboratoryjny i test praktycznych umiejętności.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 100
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

 

1.Szweykowscy A i J.: Botanika. Tom 1. PWN, Warszawa, 2008

2. Solomon, Berg, Martin, Villee: Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2000

3. Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa, 1978

 

Literatura uzupełniająca

1. Tołpa S.: Botanika. WP. Warszawa, 1993

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 09-06-2018 20:16)