SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chemia ogólna i nieorganiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna
Kod przedmiotu 13.3-WB-BiolP-ChOg-L-S14_pNadGenBO6H6
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie stanu wiedzy na temat budowy materii, ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków chemicznych, oraz związków nieorganicznych i ich roli w przyrodzie. W ramach zajęć laboratoryjnych student powinien poznać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz nauczyć się przygotowywać roztwory o danym stężeniu, składzie i pH, prawidłowo posługując się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym.

Wymagania wstępne

Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykłady: 1. Stężenia roztworów. Reakcje chemiczne. Utlenianie – redukcja. Bilansowanie równań redoks. Prawa chemiczne. Stechiometria. 2. Budowa atomu. Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym. Model atomu Bohra. Podstawy mechaniki kwantowej. Struktura elektronowa i układ okresowy pierwiastków. Energie jonizacji, elektroujemność. Elektronowa teoria wiązania chemicznego. Teoria orbitali molekularnych. Teoria wiązań walencyjnych. Wiązanie wodorowe. 3. Stan gazowy. Prawa gazowe. Równanie Clapeyrona. Gazy rzeczywiste. 4. Kinetyka chemiczna. Szybkość reakcji. Czynniki zmieniające szybkość reakcji. Kataliza. 5. Równowaga chemiczna. Stan równowagi. Prawo działania mas. Stała równowagi. Reguła przekory. 6. Elektrolity mocne i słabe. Iloczyn rozpuszczalności. Teorie kwasów i zasad. pH. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. 7. Analiza kationów i anionów.

Laboratorium: Podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawowe techniki laboratoryjne. Mianowane roztwory kwasów i zasad. Nastawianie miana roztworów. Krzywe miareczkowania. Roztwory buforowe. Przygotowywanie roztworów o danym stężeniu, składzie i pH. Wskaźniki pH. Identyfikacja i właściwości wybranych kationów i anionów. Analiza zanieczyszczeń wody. Analiza kolorymetryczna.

 

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprzętu laboratorium chemicznego)

 

 

 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z egzaminu w formie pisemnej, do której Student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian trwający 60 minut zawiera 4 zagadnienia. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów.

Laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen z dwóch kolokwiów pisemnych (uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów z każdego kolokwium) oraz oceny otrzymanej na koniec semestru ze sprawozdań, opisujących przeprowadzone doświadczenia laboratoryjne oraz oceny otrzymanej na podstawie obserwacji pracy Studenta na zajęciach.

Ocena końcowa z laboratorium to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów, oceny ze sprawozdań oraz oceny za pracę na zajęciach.

 

Ocena ogólna przedmiotu to średnia arytmetyczna wszystkich zajęć składających się na przedmiot (wykład i laboratorium).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 110
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 5
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

1. Jones L., Atkins P., Chemia ogólna. PWN, Warszawa, 2004

2. Pajdowski L., Chemia ogólna. PWN, Warszawa, 2002

3. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa, 1987

Literatura uzupełniająca

1. Otton F. A., Wilkinson G., Gaus P. L., Chemia nieorganiczna. PWN, Warszawa, 1995

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 09-06-2018 20:18)