SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zoologia bezkręgowców - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zoologia bezkręgowców
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-ZBz-W-S14_pNadGen35CG6
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Wykład/Zdalne 15 1 9 0,6 Zaliczenie 
Laboratorium 35 2,33 21 1,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstaw taksonomii, systematyki, ewolucji, filogenezy i embriologii zwierząt bezkręgowych i pierwotniaków; poznanie, ważniejszych dla człowieka, grup i gatunków (np. pasożytów i szkodników) oraz gatunków chronionymi i zagrożonych w Polsce; rozpoznawanie podstawowych grup bezkręgowców; doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym; doskonalenie umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i opisu wyników przeprowadzanych obserwacji. 

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu zoologii bezkręgowców określone minimum programowym liceum ogólnokształcącego. 

Zakres tematyczny

WYKŁAD: historia badań nad bezkręgowcami ze szczególnym uwzględnieniem wkładu zoologów polskich; podstawy taksonomii i nomenklatury zoologicznej; podstawy embriologii zwierząt; metodyka badań fauny bezkręgowców środowisk lądowych i wodnych; podział świata zwierząt; charakterystyka typów zwierząt bezkręgowych w ujęciu systematycznym; czynniki wpływające na bioróżnorodność bezkręgowców. ZAJĘCIA LABORATORYJNE: podstawy techniki pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem sprzętu optycznego; systematyka, budowa, rozwój bezkręgowców (pierwotniaki; gąbki i parzydełkowce; płazińce, wrotki, nicienie; pierścienice; stawonogi i mięczaki; szkarłupnie) w oparciu o wybrane przykłady; rozpoznawanie i oznaczanie wybranych przedstawicieli zwierząt bezkręgowych. 

Metody kształcenia

podająca (wykład); praktyczna (ćwiczenia w laboratorium)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, jako test wyboru jednej z czterech odpowiedzi, zawierający 50 pytań.  Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagana jest pozytywna odpowiedź na co najmniej 26 pytań. Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: 4 testy sprawdzające wiedzę (zamknięte i otwarte) – ocena pozytywna powyżej 70% ogółu punktów,  dziennik laboratoryjny. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 100
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

1.      Błaszak Cz., Zoologia T.I; PWN, Warszawa, 2009;

2.      Błaszak Cz., Zoologia T.II, cz.2; PWN, Warszawa, 2011;

3.      Jura Cz., Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 2001;

Literatura uzupełniająca

1.      Grabda E. (red.). Zoologia, bezkręgowce. PWN. Warszawa, 1972 (lub 1984)

Uwagi

Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Grzegorz Gabryś (ostatnia modyfikacja: 10-05-2018 17:20)


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:13)