SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Botanika systematyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Botanika systematyczna
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BotSys-L-S14_pNadGenEPGI6
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marian Giertych, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 20 1,33 12 0,8 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej podziału systematycznego świata roślin, z uwzględnieniem grup systematycznych historycznie zaliczanych do królestwa roślin. Zapoznanie studenta z rola jaką odgrywa taksonomia we współczesnej nauce. Nauczenie studenta samodzielnego oznaczania roślin naczyniowych, wyszukiwania informacji literaturowych w bazach danych na temat współczesnych problemów botaniki systematycznej oraz właściwej interpretacji zebranych informacji.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii w tym ze szczególnym uwzględnieniem botaniki ogólnej. Student powinien znać podstawy podziału systematycznego świata roślin.

Zakres tematyczny

Wykład podstawy systematyki i taksonomii botanicznej oraz zasad nazewnictwa jednostek taksonomicznych. Miejsce roślin i grzybów w systemie organizmów żywych. Przegląd podstawowych grup systematycznych roślin i grzybów oraz charakterystyka wybranych ich przedstawicieli: domena - królestwo Prokaryota — bezjądrowe podkrólestwo Eubacteria — eubakterie gromada schizophyta (cyanobacterid) — sinice prochlorophyta — prochlorofity bacteria (Schizomycetes) — bakterie domena - podkrólestwo Archaebacteria — archebakterie domena - królestwo Eukaryota — jądrowe podkrólestwo Phytobionta — rośliny gromada Glaucophyta — glaukofity Pyrrophyta — tobołki Euglenophyta — eugleniny Chrysophyta — glony złociste Raphidophyta — chloromonady Cryptophyta — kryptofity Phaeophyta — brunatnice Rhodophyta — krasnorosty Chlorophyta — zielenice Telomophyta — rośliny telomowe (rośliny osiowe) podkrólestwo Mycobionta - grzyby gromada Myxomycota - śluzorośla Acrasiomycota – akrazje Plasmodiophoromycota - plazmodiofory Labyrinthulomycota — labiryntulorośla Oomycota — grzyby lęgniowe Eumycota — grzyby właściwe Lichenes — porosty zajęcia laboratoryjne ćwiczenia praktyczne z taksonomii i budowy klucza do oznaczania roślin. Układanie przykładowego klucza do oznaczania wybranych gatunków z rodzaju Pinus na podstawie cech ich szyszek. Przegląd wybranych przedstawicieli podstawowych grup systematycznych.

Metody kształcenia

Podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej w sali wykładowej).  Praktyczna (laboratorium w formie ćwiczeń przy mikroskopach i binokularach z wykorzystaniem kluczy do oznaczania roślin. - samodzielna praca z literaturą przedmiotu (również anglojęzyczną)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy ustny, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń. Student na egzamin przynosi samodzielnie wykonany zielnik 50 gatunków roślin naczyniowych w tym 7 gatunków drzew. Musi wykazać się znajomością prezentowanych w zielniku roślin (nazwa naukowa, przynależność taksonomiczna itd.). Podczas egzaminu student losuje 3 pytania, spośród 100 obejmujących cały zakres tematyczny. Warunkiem zaliczenia jest prawidłowa odpowiedź na przynajmniej dwa pytania. Ćwiczenia - warunkiem zaliczania jest obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach oraz zaliczenia wszystkich kolokwiów obejmujących zagadnienia technik badawczych wykorzystywanych przy oznaczaniu roślin. Sprawdzona zostanie praktyczna umiejętność oznaczania roślin z wykorzystaniem klucza

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 65
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika, tom 1 - Morfologia, tom 2 - Systematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2006 lub 20
  2. Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Żervenka M. i in. 1997. Świat roślin, skał i minerałów. Multico, Warszawa.
  4. Sudnik-Wójcikowska B, Orczewska A. : Rośliny Polski, Multico Oficyna Wydawnicza 2018 Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1. Podbielkowski, Z., Rejment-Grochowska, I., Skirgiełło, A.: Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa, 1979.
  2. Seneta, W., Dolatowski, J.: Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000 lub 2003 lub 2005 lub 2006.
  3. Novak F. A. 1987. Wielki atlas roślin. PWRiL, Warszawa
  4. http://www.atlas-roslin.pl/
  5. Literatura fachowa w języku angielskim

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:21)