SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia terenowe z botaniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia terenowe z botaniki
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-ĆwTB-Ć-S14_pNadGen3QNVD
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Omówienie różnorodności organizmów roślinnych w naturalnych warunkach występowania. 2. Praktyczne zapoznanie z podstawowymi metodami badań terenowych. 3. Nauczenie samodzielnego oznaczania roślin naczyniowych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw systematyki i morfologii roślin na poziomie studiów licencjackich oraz ekologii ogólnej.

Zakres tematyczny

Różnorodność roślin naczyniowych umiarkowanej strefy Europy Środkowej. Metody zbioru organizmów roślinnych i ich utrwalanie. Oznaczanie roślin naczyniowych za pomocą kluczy i sprzętu optycznego.

Metody kształcenia

Metody podające (wykład-wprowadzenie), eksponujące (demonstracja okazów w środowisku naturalnym), praktyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń terenowych jest obecność i aktywne uczestnictwo na każdym zajęciu praktycznym oraz opracowanie wyników przeprowadzonych badań i obserwacji w postaci raportu końcowego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
2. Szafer W., Zarzycki K. (red.). 1977. Szata roślinna Polski, tom I i II. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.
2. Nawara Z. 2006. Rośliny łąkowe. Multico, Warszawa
3. Sudnik-Wójcikowska B. 2011. Rośliny synantropijne. Multico, Warszawa.
4. Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) 2002. Flora i roślinność Środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:33)