SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-ĆwTZK-Ć-S14_pNadGen73WUB
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jan Cichocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z rzędami, rodzinami i wybranymi gatunkami zwierząt w obrębie poszczególnych gromad krajowych kręgowców oraz poznanie podstawowych metod badawczych zwierząt kręgowych.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii ogólnej oraz zoologii kręgowców.

Zakres tematyczny

Charakterystyka krajowych gromad zwierząt kręgowych: systematyka, morfologia, wybrane zagadnienia z ekologii. Czynniki wpływające na bioróżnorodność zwierząt kręgowych. Rozpoznawanie i oznaczanie wybranych przedstawicieli krajowej fauny kręgowców. Metodyka badań fauny krajowych gatunków kręgowców środowisk lądowych i wodnych.

Metody kształcenia

Metody praktyczne: obserwacje terenowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w czasie ćwiczeń w terenie oraz aktywne uczestnictwo w realizowanych zadaniach praktycznych. Student musi przedstawić do akceptacji sprawozdanie z ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.       Zamachowski, W., Zyśk, A.: Strunowce Chordata, WNAP, Kraków, 2002

2.       Berger, L.: Płazy i gady Polski, PWN, Warszawa – Poznań, 2000

3.       Brylińska, M. (red.).: Ryby słodkowodne Polski, PWN, Warszawa, 2000

4.       Dobrowolski, K., A., Jabłoński, B. (red.).: Ptaki Europy, Przewodnik terenowy, PWN, Warszawa, 2000

5.       Pucek, Z. (red.).: Klucz do oznaczania ssaków Polski, PWN, Warszawa, 1984

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:34)