SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ergonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ergonomii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PErg-W-S14_pNadGen3JTXT
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zmian, jakie zachodzą w organizmie człowieka podczas wykonywania pracy. Poznanie metod analizy i oceny pracy. Poznanie możliwości i ograniczeń organizmu człowieka w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Ergonomia. Antropometria. Osie i płaszczyzny. Pomiary ciała ludzkiego. Populacje specjalne. Budowa stawów. Nazewnictwo ruchów. Biomechanika kręgosłupa. Techniki podnoszenia przedmiotów. Pozycje i postawy ciała. Fizjologia pracy, wydolność fizyczna. Siła, moc i sprawność mięśni. Pułap tlenowy i dług tlenowy. Termoregulacja. Ocena parametrów mikroklimatu, wskaźniki mikroklimatu. Hałas. Oświetlenie. Wydatek energetyczny. Ryzyko zawodowe.

Metody kształcenia

Wykład, wykład zdalny (w postaci multimedialnej), pogadanka, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzane w formie pisemnej - trwające 60 minut (zawiera 10 pytań, każde pytanie – 1 pkt.). Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%) na 10 pkt. możliwych do zdobycia.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Górski J. (red.): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2001.
2. Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. I. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
3. Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. II. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
4. Kozłowski S.: Granice przystosowania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
5. Lewandowski J. (red.): Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Wydawnictwo „MARCUS” S.C., Łódź 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Durin J. V. G., Passmore R.: Energetyka pracy i wypoczynku. PWN, Warszawa 1969.
2. Dziak, A.: Bóle krzyża. PZWL, Warszawa 1994.
3. Malinowski A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki i normy. PWN, Warszawa – Łódź 1997.
4. McCormick E.J.: Antropotechnika: przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do człowieka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1964.
5. Tytyk E.: Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Politechnika Poznańska 1991.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 09-06-2018 20:27)