SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa śródroczna 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa śródroczna 1
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-Prak1-Pra-S15_pNadGenOVFX3
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 15 1 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

1.Pogłębienie i poszerzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach dydaktycznych.

2. Doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonania określonych zadań.

3. Zapoznanie się z dokumentacją na różnych stanowiskach pracy i zasadami jej prowadzenia.

4. Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy.

5. Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji

6. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i decyzje. 

Wymagania wstępne

1.Wiedza i umiejętności objęte programem studiów I stopnia

2.Student odbywający praktykę zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

Zakres tematyczny

1.Charakterystyka jednostki, w której odbywa się praktyka.

2.Metody zarządzania

3.Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.Organizacja pracy na wybranym stanowisku pracy

5.Zadania realizowane na wybranym stanowisku

Metody kształcenia

Praktyka

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktykę zalicza się na podstawie opisu przebiegu praktyki w Dzienniku Praktyki , potwierdzonego przez pracodawcę oraz opinii pracodawcy.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 5
Łącznie 25 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 21-05-2018 14:37)