SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zoologia kręgowców - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zoologia kręgowców
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-ZKr-W/Z-S14_pNadGen8JUJ1
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ
  • dr Jan Cichocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład/Zdalne 10 0,67 6 0,4 Zaliczenie 
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu systematyki kręgowców. Student powinien opisywać morfologię i anatomię poszczególnych jednostek systematycznych. Powinien także opisywać ich możliwości adaptacyjne do środowiska oraz rolę jaką w nim pełnią. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają wykonywanie samodzielnie preparatów anatomicznych, pozwalają na ich analizę i interpretację. Pozwalają poznać budowę histologiczną tkanek zwierzęcych oraz etapy ontogenezy kręgowców. Zajęcia umożliwiają poznanie fauny krajowych kręgowców.

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu zoologii określone minimum programowym liceum ogólnokształcącego

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Rys historyczny badań kręgowców na świecie i w Polsce. Współczesne poglądy na systematykę i filogenezę kręgowców. Podstawy terminologii morfologicznej i anatomicznej. Metodyka badań fauny kręgowców środowisk lądowych i wodnych. Charakterystyka wszystkich typów zwierząt kręgowych: systematyka, morfologia, anatomia, wybrane zagadnienia z ekologii oraz filogeneza poszczególnych taksonów. Bioróżnorodność kręgowców. LABORATORIUM: Plany budowy kręgowców. Morfologia porównawcza pokrycia ciała, narządu pokarmowego, narządu oddechowego, narządu moczo-płciowego, układu krążenia i układu nerwowego kręgowców. Budowa histologiczna poszczególnych układów i narządów- aspekty praktyczne. Organogeneza kręgowców

Metody kształcenia

-podająca (wykład w postaci prezentacji multimedialnej) -praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzetu optycznego i zgromadzonego materiału biologicznego)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin końcowy do którego student jest dopuszczony na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń. Egzamin teoretyczny w postaci testu. Kolokwia praktyczne: I. student rozpoznaje faunę krajową na podstawie multimedialnej prezentacji, podaje fachowe nazwy gatunków, właściwie opisuje ich charakterystyczne cechy na podstawie wcześniej otrzymanych materiałów. II. student opisuje szkielet ssaka- na podstawie otrzymanych wcześnie kości i materiałów teoretycznych. Kolokwia teoretyczne obejmują poszczególne zakresy materiałów. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 65
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Grodziński, Z.: Przedstrunowce i strunowce, PWN, Warszawa, 1979
  2. Szarski, H.: Anatomia porównawcza kręgowców, PWN, Warszawa, 1976
  3. Zamachowski, W., Zyśk, A.: Strunowce Chordata, WNAP, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Brylińska, M. (red.).: Ryby słodkowodne Polski, PWN, Warszawa, 2000
  2. Berger, L.: Płazy i gady Polski, PWN, Warszawa – Poznań, 2000
  3. Pucek, Z.: Klucz do oznaczania ssaków Polski, PWN, Warszawa, 1984
  4. Tomiałojć, L., Stawarczyk, T. Awifauna Polski, Rozmieszczenie, liczebność i zmiany, PTPP Pro Natura, Wrocław, 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:31)