SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologia ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologia ogólna
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-EkOg-W-S14_pNadGen5GKIA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Beata Gabryś
  • dr Katarzyna Dancewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia / Zdalne 15 1 9 0,6 Zaliczenie 
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie ekologii jako dyscypliny naukowej posługującej się specyficznymi i właściwymi sobie pojęciami i metodami badawczymi. Zakłada się, że student będzie znał podstawowe pojęcia i techniki badań ekologicznych, rozumiał zasady regulujące funkcjonowanie układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji żywej przyrody, umiał powiązać znaczenie czynników środowiskowych z ich wpływem na strukturę i funkcjonowanie organizmów w ramach tworzących się układów ekologicznych, rozumiał znaczenie wpływu działalności człowieka na funkcjonowanie ekosystemów kuli ziemskiej. Ponadto, student będzie świadom znaczenia ekologicznych uwarunkowań procesów ewolucyjnych.

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy z zakresu botaniki ogólnej i systematycznej oraz zoologii bezkręgowców i zoologii kręgowców

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Czynniki środowiskowe i grupy ekologiczne organizmów. Tolerancja ekologiczna i bioindykatory. Ekologia populacji: liczebność / zagęszczenie, dynamika liczebności, śmiertelność, rozrodczość, struktura przestrzenna, wiekowa, płciowa i socjalna, strategie życiowe. Biocenoza: pojęcie, struktura biotyczna. Zależności biocenotyczne. Równowaga biocenotyczna. Zmienność biocenoz - sukcesja ekologiczna. Biocenoza: interakcje międzypopulacyjne. Struktura troficzna i funkcjonowanie ekosystemów. Łańcuchy pokarmowe (spasania i detrytusowy) i poziomy troficzne. Produktywność pierwotna i wtórna ekosystemu.  Przegląd ekosystemów i biomów. ĆWICZENIA: Czynniki środowiskowe i grupy ekologiczne organizmów. Tolerancja ekologiczna i bioindykatory. Ekologia populacji: liczebność / zagęszczenie, dynamika liczebności, śmiertelność, rozrodczość, struktura przestrzenna, wiekowa, płciowa i socjalna, strategie życiowe. Biocenoza: pojęcie, struktura biotyczna. Zależności biocenotyczne. Równowaga biocenotyczna. Zmienność biocenoz - sukcesja ekologiczna. Biocenoza: interakcje międzypopulacyjne. Struktura troficzna i funkcjonowanie ekosystemów. Łańcuchy pokarmowe (spasania i detrytusowy) i poziomy troficzne. Produktywność pierwotna i wtórna ekosystemu.  Przegląd ekosystemów i biomów.

 

Metody kształcenia

WYKŁAD - metoda podająca: wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej ĆWICZENIA - metoda problemowa: dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej – test w formie zamkniętych pytań, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. ĆWICZENIA: zaliczenie z oceną - warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w dyskusji w trakcie zajęć konwersatoryjnych oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pisemnych kolokwiów (w formie otwartych lub zamkniętych pytań, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów) oraz zaliczenie wszystkich kart pracy przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      Banaszak J., Wiśniewski H.: Podstawy ekologii, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1999

2.      Krebs Ch. J.: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa, 1997

3.      Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca

1.      Falińska K.: Ekologia roślin, PWN, Warszawa,1997

2.      Odum E. P.: Podstawy ekologii, PWN, Warszawa, 1982

3.      Solomon E. P., Berg L. R., Martin D.W., Villee C. A.: Biologia, Multico, Warszawa, 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 15:13)