SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Immunologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Immunologia
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-IM-L-S14_pNadGen4KMHH
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Znajomość i  rozumienie molekularnych i komórkowych mechanizmów funkcjonowania układu odpornościowego u człowieka.
Poznanie i posługiwanie się technikami immunochemicznymi stosowanymi w laboratorium naukowym i diagnostycznym.

Wymagania wstępne

Biologia komórki i fizjologia człowieka na poziomie podstawowym

Zakres tematyczny

Układ odpornościowy - budowa i funkcje. Rodzaje odpowiedzi immunologicznej: odporniość wrodzona i nabyta.Limfocyty B i przeciwciała. Limfocyty T i główny kompleks zgodności tkankowej (MHC). Nadwrażliwość. Choroby autoimmunologiczne.Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na patogeny. Szczepienia. 

Metody kształcenia

-podająca (wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej),

-ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem technik immunochemicznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera około 25 pytań otwartych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60% punktów z 50 możliwych do zdobycia. Ćwiczenia: obecność na zajęciach, poprawne wykonanie doświadczeń laboratoryjnych i oddanie sprawozdań; pozytywne zaliczenie kolokwium, na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60% punktów z 20 możliwych do zdobycia. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 40
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1.  Male D, Brostoff J, Roth D B, Roitt I, Immunologia wyd. VII pod red. J. Żeromskiego, Elsevier Urban &Partner, 2008

2.  Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Immunologia,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

Literatura uzupełniająca

- prace oryginalne i opisy stosowanych metod immunochemicznych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 13-06-2018 19:37)