SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-OŚ-Ć-S14_pNadGenM8BST
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta podstawowych zasad funkcjonowania środowiska, podstawowych sposobów oddziaływania człowieka na środowisko jako całość i poszczególne jego komponenty, poznanie podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce oraz instrumentów ochrony środowiska. Ponadto, celem jest zrozumienie zależności między działalnością człowieka a oddziaływaniem na środowisko jako całość i poszczególne jego komponenty, zrozumienie zasad funkcjonowania ochrony środowiska w prawie i poszczególnych jej instrumentach oraz uzyskanie umiejętności określania stanu środowiska.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Środowisko przyrodnicze i jego elementy. Czynniki biotyczne i abiotyczne. Równowaga ekologiczna i homeostaza. Obieg materii i energii. Człowiek i skutki jego działalności dla środowiska. Skażenia atmosfery. Globalne aspekty działania zanieczyszczeń atmosfery i ich skutki. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze. Metody i możliwości redukcji zanieczyszczeń atmosfery. Światowe zasoby wody i schematy jej obiegu. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz ich skutki. Gospodarka wodna i ochrona wody. Degradacja i skażenia gleb. Działania na rzecz ochrony gleb i ich uwarunkowania. Zasoby mineralne. Ochrona kopalin. Energia a środowisko. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii. Podstawy ochrony bioróżnorodności. Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce. Instrumenty ochrony środowiska. Państwowy monitoring środowiska.

Metody kształcenia

Metody podające: - wykład informacyjny - prelekcja Metody problemowe: - dyskusja - klasyczna metoda problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ze wszystkich prezentacji przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (zamknięte i otwarte). Ocena pozytywna - przy uzyskaniu powyżej 60% wszystkich możliwych punktów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki Ochrona Środowiska PWE 2001

2.      Budnikowski Ochrona środowiska jako problem globalny PWE Warszawa 1998

3.      Matthias K, Kryński A., Caekelbergh A. F. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Wolters Kluwier 2013

Literatura uzupełniająca

1.     T. Stefanowicz, Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Polit. Poznańskiej Poznań,1996 r

2.     G. Dobrzański, B. M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Bocheński (ostatnia modyfikacja: 18-06-2018 07:08)