SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 10.3-WB-BiolP-OWI-W-S14_pNadGenUCORP
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Witold Sawicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 6 0,4 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji własności intelektualnej. Kluczowym celem jest przedstawienie: przedmiotu prawa autorskiego, podmiotu prawa autorskiego, treści prawa autorskiego, sposobów przejścia prawa autorskiego, w tym umów prawnoautorskich, cywilnoprawnej i prawnokarnej ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, praw pokrewnych. Omówienie prawa własności przemysłowej: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Przedstawienie umów międzynarodowych oraz prawa europejskiego z zakresu ochrony własności intelektualnej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Geneza regulacji własności intelektualnej. Przedmiot prawa autorskiego. Podmiot prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego. Przejście prawa autorskiego. Umowy prawnoautorskie. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Prawa pokrewne. Prawnokarna ochrona prawa autorskiego. Prawo własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Topografia układów scalonych. Ochrona własności przemysłowej, umowy międzynarodowe i prawo europejskie z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy. Analiza przepisów prawa. Klasyczna metoda problemowa. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium z całości zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 40
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Ustawa z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 666 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst. jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 1410 z późn. zm.);

3. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015, Wolters Kluwer 

Literatura uzupełniająca

1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016;

2. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2016;

3. Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., Własność przemysłowa i jej ochrona, LexisNexis, Warszawa 2014;

4. Czub K., Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016;

5. Ferenc-Szydełko E. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 14-06-2018 16:16)