SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Kod przedmiotu 13.1-WB-BiolP-PDiED-I-S14_pNadGen7PQ86
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Inne 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii i ekologii. Zaliczone przedmioty z pierwszego stopnia studiów.

Zakres tematyczny

Ekologia krajobrazu. Wybrane ekosystemy. Wybrane zagadnienia z ekologii gatunku i ekologii populacyjnej.

Metody kształcenia

Przegląd literatury przedmiotu. Samodzielne opracowanie i edycja pracy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Napisanie pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta praca dyplomowa oraz pozytywnie zdany egzamin dyplomowy.       W celu przeprowadzenia egzaminu licencjackiego na Wydziale tworzone są komisje egzaminacyjne. Komisje egzaminacyjne powołuje Dziekan w uzgodnieniu z kierownikami Katedr Wydziału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może być pracownik z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Zagadnienia egzaminacyjne są podawane do wiadomości studentów na stronie internetowej Wydziału nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego roku studiów. Zdający egzamin udziela odpowiedzi na trzy wylosowane (jedno z zakresu przygotowanej pracy, dwa z zakresu podanych zagadnień egzaminacyjnych) przez siebie pytania przed komisją egzaminacyjną, do której został wylosowany. Lista studentów zdających egzamin przyporządkowana do Wydział Nauk Biologicznych Kierunek: Biologia – studia I stopnia 85 każdej z komisji zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń przed egzaminem. Wynik egzaminu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 270 -
Łącznie 290 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 9 -
Łącznie 10 -

Literatura podstawowa

W zależności od wybranego tematu

Literatura uzupełniająca

  1. Andrzej Richling, Jerzy Solon „Ekologia krajobrazu” Wydawnictwo Naukowe PWN. 1998.
  2. Roman Guziak, Sabina Lubaczewska (red.) „Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska”. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Wrocław 2001.
  3. Dariusz Gwiazdowicz (red.) „Ochrona przyrody w lasach”. I. Ochrona zwierząt. Polskie Towarzystwo Leśne. Poznań2004.
  4. Głowaciński (red.) „Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. PWRiL. Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 18-05-2018 13:43)