SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-SD-S-S14_pNadGenWX04J
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z zasadami przygotowania oraz planowania pracy dyplomowej, opracowywania wyników, korzystania z literatury fachowej i nabycie przez studenta umiejętności prezentowania wyników badań oraz określonych zagadnień opracowanych w oparciu o literaturę przedmiotu.

Wymagania wstępne

Ugruntowana wiedza z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Zakres tematyczny

Omówienie zasad przygotowania pracy licencjackiej. Dobór bibliografii i sposoby jej opracowania. Dobór technik badawczych i ich zastosowanie. Sposoby opracowania wyników. Prezentowanie wyników badań i treści naukowych. Zasady posługiwania się językiem naukowym.

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacja multimedialna, samodzielna praca studenta w oparciu o artykuły naukowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest prezentacja określonego problemu badawczego w formie prezentacji multimedialnej oraz przedstawienie sukcesywnie przygotowywanych rozdziałów pracy dyplomowej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

    1. Artykuły naukowe w języku polskim

    2. Artykuły naukowe w języku angielskim

    3. Podręczniki akademickie z zakresu nauk przyrodniczych

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 21-05-2018 14:33)