SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW1b - Podstawy analizy danych i prezentacji wyników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW1b - Podstawy analizy danych i prezentacji wyników
Kod przedmiotu 11.3-WB-Biol2P-Podst.anal.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu podstawy analizy danych i prezentacji wyników jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej do korzystania z technologii informatycznych w toku studiów,w tym przede wszystkim w zakresie przygotowania baz danych, opracowania i przedstawiania wyników.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu informatyki na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Zaznajomienie z możliwościami Microsoft Excel, w tym m.in. adresowania komórek (adres względny, bezwzględny, mieszany); operacji na komórkach: kopiowanie i przenoszenie; wstawiania funkcji matematycznych; funkcji statystycznych i finansowych; tworzenia wykresów. Tworzenie złożonych arkuszy kalkulacyjnych i opracowanie danych z wykorzystaniem podstawowych analiz statystycznych. Poznanie programu PowerPoint. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Metody kształcenia

Prezentacja, pogadanka, dyskusja, projekt.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych za wykonanie następujących zadań: przygotowanie projektu złożonego arkusza kalkulacyjnego w programie Microsoft Excel, przygotowanie prezentacji na zadany temat w programie Microsoft PowerPoint.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ww. ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Muirr N.: Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

2. Murray K.: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

3. Walkenbach J., Excel 2010. Biblia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

4. Węglarz W., Żarowska-Mazur A., Excel 2010. Praktyczny kurs. PWN. Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 21-05-2018 14:51)