SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW3a - Wstęp do biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW3a - Wstęp do biotechnologii
Kod przedmiotu 13.4-WB-Biol2P-wst.biotech.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami występującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotechnologicznymi, zastosowaniem współczesnej biotechnologii. 

 

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki.

Zakres tematyczny

Wykłady: Definicje nauki biotechnologia, stosowane podziały, okresy rozwoju, cechy charakterystyczne procesów biotechnologicznych. Czynniki biotyczne biotechnologii: enzymy /definicja, budowa, schemat działania, czynniki wpływające na szybkość  reakcji enzymatycznej, rodzaje enzymów/ i drobnoustroje  / definicja, czynniki wpływające na hodowlę drobnoustrojów, metody namnażania drobnoustrojów/. Zastosowanie współczesnej biotechnologii. Gen, mutacje, czynniki mutagenne, naturalne i laboratoryjne mechanizmy przenoszenia materiału genetycznego. Bioprocesy: biosynteza, biotransformacja, biohydroliza, fermentacja, bioługowanie, biodegradacja. Podstawowe operacje i procesy w biotechnologii.  Zagrożenia ze strony biotechnologii – klasyfikacja drobnoustrojów pod kątem biozagrożeń, czynniki zmniejszające zagrożenia, kategorie, w których powinna być rozważana analiza biozagrożeń.

Laboratorium: Zastosowanie technologii fermentacyjnych w procesach produkcji żywności z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz składników i dodatków do żywności. Kultury starterowe i preparaty enzymatyczne. Procesy enzymatyczne stosowane w biotechnologicznej obróbce składników żywności. Biologiczne metody analizy żywności.

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)
- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne w formie doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń pracowni biotechnologii)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. Trwa 45 minut i obejmuje 10 pytań zamkniętych. Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane są prawidłowe odpowiedzi na 6 pytań. Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, poprawne napisanie sprawozdań z wykonanych doświadczeń oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego. Oceniane są: kolokwium sprawdzające wiedzę (5 pytań otwartych, 60 min., ocena pozytywna - min. 60% punktów) i sprawozdania z wykonywanych doświadczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z laboratorium. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  • Twardowski T. Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Edytor Poznań. 2001.
  • Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN. 1998.
  • Szewczyk K.W. Technologia biochemiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2003.
  • Viesturs U.E. Biotechnologia. Wyd. Naukowo-Techniczne. 1992.
  • Russel S. Biotechnologia. PWN. 1990.

Literatura uzupełniająca

  • Fiedurek J. Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wyd. UMCS. 2004.
  • Grzywacz R. Procesy i reaktory biochemiczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 14:28)