SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW4a - Ekologia człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW4a - Ekologia człowieka
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Ekol.czł.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauczyć studenta podstawowych koncepcji i terminologii ekologii w odniesieniu do człowieka. Zrozumieć, jak ewolucja kształtowała i nadal kształtuje naszą anatomię, zachowanie i wszystkich aspektów życia społecznego.

Wymagania wstępne

znajomość biologii w zakresie szkoły średniej

Zakres tematyczny

Człowiek jako tropikalny wielki czlekokształtny. Jak to tylko możliwe, że zamieszkał praktycznie wszystkie lądowe środowiska na świecie. Jakie są jego adaptacje, które odróżniają go od innych zwierząt. Czy czlowiek to tylko jeden z wielu gatunków zwierząt, czy jesteśmy inni i mamy jakąś killing aplikacje, która umożliwiła nam podbicie planety?

Metody kształcenia

wykład tradycyjny w postaci prezentacji multimedialnej, z elementami dyskusji

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu. Ocena zależna od jakości przygotowania referatu: 5.0 - bardzo dobra praca z dobrze wyszukaną literaturą; 4.0 - niewielkie błędy, dobra praca; 3.0 - akceptowalna praca, braki w literaturze,  2.0 - nie do przyjęcia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Diamond J., 1998. Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem. PIW, 498

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 15-06-2018 10:17)