SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW4b - Ekologia ewolucyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW4b - Ekologia ewolucyjna
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Ekol.ewol.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Jeśli chcemy zrozumieć procesy biologiczne, musimy również wziąć pod uwagę przeszłość życia, gatunków i całych ekosystemów. Tylko tak zrozumiemy teraźniejszość i będziemy w stanie odpowiedzieć odpowiednio na problemy ludzkości, przyrody i społeczeństwa.

Wymagania wstępne

znajomość biologii w zakresie szkoły średniej

Zakres tematyczny

Nauczyć studenta podstawowych idei ekologii z perspektywy ewolucyjnej. Zrozumieć, jak gatunki, populacje, całe ekosystemy i nawet biosfera są kształtowane dziejami ewolucyjnymi.

Metody kształcenia

wykład tradycyjny w postaci prezentacji multimedialnej, z elementami dyskusji

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu. Ocena zależna od jakości przygotowania referatu: 5.0 - bardzo dobra praca z dobrze wyszukaną literaturą; 4.0 - niewielkie błędy, dobra praca; 3.0 - akceptowalna praca, braki w literaturze,  2.0 - nie do przyjęcia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 Łomnicki A, 2017, Ekologia ewolucyjna. PWN,

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 15-06-2018 14:44)