SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW6a - Analiza instrumentalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW6a - Analiza instrumentalna
Kod przedmiotu 13.3-WB-Biol2P-Ana.instr.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie teoretyczne (wykład) i praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) z wybranymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi w badaniach biologicznych. 

 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii organicznej.

Zakres tematyczny

Wykład: Podział metod analitycznych. Wprowadzenie do metod spektrochemicznych. Przyrządy stosowane w spektrometrii optycznej. Cząsteczkowa spektrometria absorpcyjna w zakresie widzialnym i nadfioletowym. Spektrofotometria UV-Vis. Spektrofotometria w podczerwieni. Cząsteczkowa spektrometria fluorescencyjna. Spektroskopia atomowa. Wprowadzenie do metod chromatograficznych. Potencjometria. 

Laboratorium: Zapoznanie z budową i zasadą działania spektrofotometru UV-Vis. Sprawdzenie zakresu stosowalności prawa Lamberta-Beera. Spektrofotometryczne oznaczenia stężenia związku. Wyznaczanie współczynników absorpcji. Zapoznanie z budową i zasadą działania spektrofluorymetru. Fluorescencja związków organicznych. Zapoznanie z budową pH -metru oraz różnych typów elektrod pomiarowych. Kalibracja pH-metru. Wyznaczanie pojemności buforowej metodą potencjometryczną. 

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprzętu laboratorium chemicznego).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena ze sprawdzianu w formie pisemnej, do której Student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian trwający 60 minut zawiera 4 zagadnienia. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów.

Laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen z dwóch kolokwiów pisemnych (uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów z każdego kolokwium) oraz oceny otrzymanej na koniec semestru ze sprawozdań, opisujących przeprowadzone doświadczenia laboratoryjne.

Ocena z laboratorium to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów oraz oceny ze sprawozdań.

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna wszystkich zajęć składających się na przedmiot (wykład i laboratorium).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

[1] Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa, 2005.

[2] Sikorska E. Metody fluorescencyjne w badaniach żywności. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań, 2008.

Literatura uzupełniająca

[1] Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch. Podstawy chemii analitycznej Tom 2. PWN. Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 11-06-2018 15:03)